<< powrót

 www.region.tuchola.pl >> kesowo

Gmina Kesowo

 O gminie    Turystyka    Adresy

 

   

O gminie

Gmina Kęsowo zajmuje najdalej na zachód wysuniętą część powiatu tucholskiego. Pierwsze ślady osadnictwa odkryte w Piastoszynie i Zalnie zostały przez archeologów określone jako pochodzące z neolitu (młodszej epoki kamiennej), czyli datowane na 3000-1800 lat p.n.e. Pierwsze wzmianki piśmiennicze pochodzą z XIII w. i są to dokumenty osadnicze i nadaniowe dotyczące wsi i osad.
Gmina ma charakter rolniczy. Jest to wynikiem specyficznych warunków przyrodniczo-geograficznych, wyróżniających ją spośród pozostałych gmin powiatu. Uwagę zwraca mała lesistość i równinność terenu. Jedynie tereny najbardziej oddalone od Borów Tucholskich układają się w pagórki i wzgórza. 
Aż 4/5 ogólnej powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Przeważają gleby kompleksu żytniego dobrego i żytniego słabego. W północnej części gminy notuje się zwarte,
a w środkowej rozproszone grunty kompleksu żytniego bardzo dobrego. Liczne użytki zielone zaliczane są do klasy 2. Gmina posiada największy udział gospodarstw ponad I S ha w powiecie. Kęsowo wyraźnie wyróżnia się pod względem ilości pogłowia bydła i trzody chlewnej. Pomimo tego, że jest najmniejszą gminą w powiecie koncentruje I/4 pogłowia bydła i I/5 trzody chlewnej. Gospodarstwa specjalistyczne reprezentowane są przez fermę kaczek (Pamiętowo), fermę gęsi (Drożdżenica). Produkcja sadownicza obejmuje wiśnie (Żalno, Piastoszyn), śliwki (Obrowo), zaś warzywnicza truskawki (Żalno, Przymuszewo), szparagi (Żalno), marchew i buraki
ćwikłowe (Żal no, Przymuszewo). Znaczna część produkcji tych gospodarstw trafia na rynki Tucholi i Chojnic. Lokalnym przetwórstwem płodów rolnych zajmuje się młyn i gorzelnie. Gmina Kęsowo posiada silną bazę wspomagania rolnictwa. Zaopatrzeniem w nawozy, maszyny i materiał siewny zajmują się poza Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska", liczne firmy prywatne.
Pozostałe sfery gospodarczości są stosunkowo słabo rozwinięte. Szczególnie mało jednostek działa w handlu i naprawach. Wynika to z bliskości Tucholi, której duży potencjał handlowo-usługowy pozwala na zaspokajani potrzeb ludności. Poza tym wyjątkowo dobrze rozwinięty jest w gminie sieć instytucji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Poza 3 szkołami podstawowymi działają 2 gimnazja. Gmina posiada Bibliotekę Publiczną z 3 filiami i świetlicę wiejską. Władze gminy sprawują patronat nad:
- organizacją ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod nazwą "Nietrzeźwość przyczyną dramatu";
- rozwojem kultury ludowej w zakresie rzeźby, haftu i malarstwa;
- rozwojem sportu masowego;- popularyzacją różnych form rozwijania zainteresowań młodzieży - orkiestra mandolinistów "Tremolado", program wdrożeniowy "Europa na co dzień", zajęcia informatyczne. Kęsowo posiada posterunek Policji i Ośrodek Zdrowia. Drugi ośrodek mieści się w Żalnie. Na terenie gminy rozmieszczonych jest kilka placówek Ochotniczej Straży Pożarnej i urzędów pocztowych.


Na podstawie folderu "Powiat tucholski" pod redakcją Katarzyny Daszuta-Reszke

 


na początek  

 

Partnerzy: Odzież używana, hotele, Bory Tucholskie

400

Bad Request

Bad Request